Google+ Followers

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

Lies from the very beginning

Lies from the very beginning
by Iraq Solidarity Association in Stockholm on 03-09-2013
BRussells Tribunal
The US and Great Britain claimed that Iraq had weapons of mass destruction. There were none. They claimed that Iraq was behind the terrorism of Al Qaida. But Al Qaida came to Iraq after the invasion.In Iraq the US has used chemical weapons, uranium weapons and other weapons that have long-term harmful effects on public health. The children of Fallujah are symbols for all the suffering children
For Iraq the war and the occupation have been a catastrophe. More than a million have been killed, millions have become refugees. The infrastructure is in complete shambles. Healthcare and the school system are destroyed; electricity and the supply of water do not function.
Horrendous crimes against human rights have been committed during the occupation. The United States was directly responsible for the death squads and the torture centres. Ethnic cleansing was carried out on a mass scale. A sectarian constitution was forced upon Iraq whose people were divided up into religious and ethnic groups.
   The occupation of Iraq was a conscious part of a planned campaign to redraw the Middle East. Former general Wesley Clark spoke openly in a 2007 TV interview of US plans to “take out” seven countries in the Middle East, including Iraq, Libya, Syria and Iran.
NO IMMUNITY FOR WAR CRIMINALS
   An Iraqi mother of four has now pressed charges in the US against those responsible for “crimes against peace”. The Obama administration reply is to ask for immunity for George Bush and five other perpetrators of war crimes.
At the same time Bradley (Chelsea) Manning is sentenced to 35 years in prison for having exposed war crimes in Iraq!
The real perpetrators of crimes against peace must be held accountable for their actions!
Chemical warfare in Iraq
    In Iraq the US has used chemical weapons, uranium weapons and other weapons that have long-term harmful effects on public health. The children of Fallujah are symbols for all the suffering children – in Fallujah as well as in Basra, Baghdad, Najaf, Mosul, Hawija, Nineve and other places.
We demand:
  • that the US and Great Britain account for which weapon systems they used and where
  • that the WHO publish its study that was carried out in May 2012 in 18 districts in Iraq about the increase in deformities among new born. It has yet to be published. An independent international investigation of the connection between weapons and genetic consequences must be carried out.
Organisations and individuals should demand that the Swedish foreign minister and the government act for:
  • the re-instatement of a special “UN Rapporteur for Human Rights in Iraq”. The post was done away with when the country was occupied. The torture and execution of prisoners as well as the rape of women in the prisons must be investigated and stopped!
JUSTICE FOR IRAQ!           
The guilty must be held accountable!
Lögner från första början…
USA och Storbritannien påstod att Irak hade massförstörelsevapen.  Några sådana fanns inte.
De påstod att Irak låg bakom Al Qaida-terrorism. Men Al Qaida kom till Irak efter invasionen.
   För Irak har kriget och ockupationen blivit en katastrof. Mer än en miljon har dödats, miljontals blivit flyktingar. Hela infrastrukturen är ödelagd. Sjukvård och skolsystem är förstörda, el- och vattenförsörjning fungerar inte.
     Fruktansvärda brott mot de mänskliga rättigheterna har begåtts under ockupationen. USA var direkt ansvarigt för dödsskvadroner och tortyrcentra. Etnisk rensning genomfördes i stor omfattning. Man påtvingade Irak en sekteristisk författning som delade upp dess folk efter religiösa och etniska grupper.
     Ockupationen av Irak var en medveten del av en planerad kampanj för att stöpa om Mellanöstern. Före detta generalen Wesley Clark sade rakt ut i en tv-intervju 2007 att USA hade planer för att slå ut (”take out”) sju länder i Mellanöstern, däribland Irak, Libyen, Syrien och Iran.
INGEN IMMUNITET FÖR KRIGSFÖRBRYTARE!
Nu har en irakisk fyrabarnsmamma väckt åtal i USA mot de ansvariga för ”brott mot freden”. Obamaadministrationen svarar med att begära immunitet för George Bush och fem andra anstiftare till krigsförbrytelser. 
Samtidigt döms Bradley (Chelsea) Manning till 35 års fängelse för att ha avslöjat amerikanska krigsförbrytelser i Irak!
De verkliga anstiftarna till brott mot freden måste ställas till ansvar för sina handlingar!
Stöd Fallujainsamlingen pg 116 73-1
info@iraksolidaritet.se           www.iraksolidaritet.se
Kemisk krigföring i Irak
I Irak har USA använt kemiska vapen, uranvapen och andra vapen, som har långsiktiga skadliga effekter på folkhälsan. Dessa barn i Falluja får symbolisera alla de drabbade barnen – i Falluja såväl som i Basra, Bagdad, Najaf, Mosul, Hawija, Nineve och andra platser.
Vi kräver:
• att USA och Storbritannien redovisar vilka vapensystem de använt och var.
• att WHO publicerar den undersökning som genomfördes från maj 2012 i arton distrikt i Irak om ökningen av missbildningar hos nyfödda. Den har ännu inte offentliggjorts. En oberoende internationell undersökning av sambanden mellan vapnen och genetiska konsekvenser måste genomföras.
     Organisationer och enskilda, kräv att Sveriges utrikesminister och regering agerar för
återinsättande av en speciell FN-rapportör för mänskliga rättigheter i Irak. Posten avskaffades då landet ockuperades. Tortyr och avrättning av fångar såväl under ockupationen som inleddes 2003 som idag samt våldtäkt av kvinnorna i fängelserna måste undersökas och stoppas!
RÄTTVISA FÖR IRAK!
De skyldiga måste ställas till ansvar!
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق